Skip to main content

Lees meer over de visie van Vriendjes van Kockengen

Vriendjes van Kockengen is een kleinschalig kinderdagverblijf midden in de polder van Kockengen. Wij bieden vanuit een huiselijke sfeer opvang aan kinderen van tien weken tot vier jaar oud.

De opvang vindt plaats in 1 verticale groep.
Wij streven naar de leidsterkind ratio van maximaal 16 kinderen per 3 pedagogisch medewerkers per dag.

Pedagogisch doel

Het pedagogisch doel van Vriendjes van Kockengen is dat kinderen, in samenspraak met ouders, in een veilige, vertrouwde en stimulerende omgeving kunnen opgroeien en ontwikkelen.

Door het aanbieden van veiligheid, geborgenheid en vertrouwdheid kunnen de kinderen in hun eigen tempo opgroeien en daarbij hun eigen mogelijkheden en beperkingen ontdekken. De pedagogisch medewerkers hebben hierbij een begeleidende, verzorgende en ontwikkelende taak. Kinderen worden daarbij geaccepteerd zoals ze zijn, dus met ieders eigenheid en individuele mogelijkheden.

In ons pedagogisch beleid lees je meer over onze pedagogische visie. Het beleid geeft aan welke uitgangspunten en werkwijze wij hanteren bij de omgang, verzorging en opvoeding van de, aan ons toevertrouwde, kinderen. Het is de basis van ons dagelijks handelen en zorgt voor een eenduidige aanpak door onze pedagogisch medewerkers. Tevens biedt het pedagogisch beleid huidige en toekomstige klanten inzicht in onze wijze van werken. Het is daarmee een verantwoording van ons dagelijks werk.

De Pedagogisch Medewerkers

Onze pedagogisch medewerkers hebben een open en positieve houding naar alle kinderen, waardoor het kind de eigen ontwikkeling kan doormaken.
De pedagogisch medewerker zorgt mede voor een vertrouwde en stimulerende sfeer. Belangrijk in de benadering van de pedagogisch medewerkers is dat zij kunnen variëren in hun gedrag en zowel stimulerend, begeleidend, corrigerend, sturend als ook afwachtend kunnen zijn. Daar waar mogelijk zullen de pedagogisch medewerkers zoveel mogelijk mee doen met de diverse activiteiten.
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen met een vast team van pedagogisch medewerkers te maken hebben. De inzet van de pedagogisch medewerkers is gebaseerd op een vast weekschema. Bij kortdurende vervanging maken wij gebruik van een vaste vervangster.
Al onze pedagogisch medewerkers en invallers zijn in het bezit van minimaal een kindgericht Mbo-diploma. Ook hebben alle medewerkers een BHV diploma (bedrijfshulpverlening) en een kinder- EHBO-diploma die ieder jaar herhaald worden. Verder is van iedere pedagogisch medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanwezig en staan zij geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang.

Speelruimte en speelgoed

Onze open en lichte ruimtes zijn zo ingedeeld dat kinderen zonder directe begeleiding daar veilig kunnen spelen. We beschikken naast de gemeenschappelijke ruimte over 1 aparte slaapkamer en de eerder genoemde hal.
Vanuit het aspect van controle en veiligheid zijn alle deuren voorzien van veiligheidsglas. Voor de kleinere kinderen beschikken we over een box, een speelmat en diverse wipstoeltjes. In de gemeenschappelijke ruimte hebben we hoge tafels en stoelen.

De ruimte van Vriendjes van Kockengen is zo ingericht, dat kinderen zelf kunnen kiezen waar ze mee willen spelen. De kast met puzzels en bakken speelgoed is overzichtelijk en nodigt uit om zelf te pakken. Met de materialen uit deze kast wordt door de kinderen aan tafel gespeeld, dit om ervoor te zorgen dat er niet wordt gestruikeld over losliggend speelgoed, of het risico te lopen dat het door kleinere kinderen in de mond wordt gestopt.
Wij voeren een bewust speelgoedbeleid. Dit betekent dat we middels het speelgoed de kinderen stimuleren en proberen uit te dagen om nieuwe dingen te proberen. We beschikken over een breed assortiment aan speelgoed voor alle leeftijdscategorieën.
Regelmatig schaffen we nieuw speelgoed aan, zodat we ook voldoende kunnen blijven variëren. In de hele ruimte is speelgoed direct voor alle kinderen beschikbaar. Daarnaast is er ook speelgoed waar kinderen pas na overleg met de pedagogisch medewerkers mee kunnen spelen.
Verder hebben we een tuin die ingericht is met een zandbak, een glijbaan en een buitenbox. In de zomer zoeken we verkoeling door met water te spelen.

Tot slot

Deze visie biedt ouders en pedagogisch medewerkers inzicht in de pedagogische grondbeginselen van ons kinderdagverblijf en is tevens de leidraad voor de dagelijkse omgang met de kinderen. Wij hebben bewust gekozen voor de hierboven beschreven vorm van kinderopvang. Deze vorm sluit het beste aan bij onze ideeën om samen met ouders te zorgen voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Wij hechten dan ook groot belang aan kinderopvang in een kleinere groep en een goede communicatie tussen leidsters en ouders. Deze samenspraak zal mogelijk leiden tot verdieping en veranderende inzichten.